t&S

Algemene Voorwaarden Solid Growth B.V.

 1. Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder Solid Growth B.V. (hierna: "Solid Growth"), gevestigd aan Cort Heyligersstraat 4, 2518PD Den Haag, en de opdrachtgever, degene die een overeenkomst aangaat met Solid Growth.
 2. Dienstverlening
  Solid Growth biedt de volgende diensten: Emailmarketing, e-mail automations opzetten en optimaliseren, conversie-optimalisatie, consultancy. De opzet van deze diensten is eenmalig, maar de onderhoud en optimalisatie van deze diensten is doorlopend.
 3. Betaling
  Betaling voor eenmalige diensten wordt vooraf gedaan. Voor doorlopende diensten geldt een betaling via creditcard vooraf of via factuur achteraf. Bij late betalingen zal Solid Growth een herinnering sturen. Indien de betaling niet binnen 14 dagen na de herinnering wordt voldaan, kunnen administratiekosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 4. Annulering en Restitutie
  Annuleringen van opdrachten zijn niet mogelijk. Indien de klant niet tevreden is, is een opzegging mogelijk om de dienstverlening stop te zetten. Er wordt in deze gevallen geen restitutie gegeven.
 5. Geschillen
  In geval van een geschil zullen Solid Growth en de opdrachtgever eerst proberen dit onderling op te lossen. Als dat niet mogelijk is, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.
 6. Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van Solid Growth is beperkt tot het bedrag van de geleverde diensten. Solid Growth is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd verzonden e-mails of in het geval van een datalek.
 7. Privacy en Gegevensbescherming
  Solid Growth voldoet aan de GDPR-wetgeving en hanteert correcte cybersecurity richtlijnen: sterke wachtwoorden en tweefactorauthenticatie op alle accounts waar klantgegevens in opgeslagen zijn.
 8. Intellectueel Eigendom
  Het intellectueel eigendom van door Solid Growth gecreëerde content en materialen behoort toe aan Solid Growth.
 9. Beëindiging van de Diensten
  Opzegging van de dienstverlening kan worden gedaan voor het einde van de kalendermaand.

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om zich op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.