t&S

Algemene Voorwaarden Solid Growth B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Solid Growth B.V. (hierna te noemen “Solid Growth”), een onderneming met adres Cort Heyligersstraat 4, 's-Gravenhage. Solid Growth is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87966433.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • BW: het Burgerlijk Wetboek.
 • Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Solid Growth voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
 • Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Solid Growth en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Solid Growth en de Wederpartij.
 • Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Solid Growth en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Solid Growth, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes en/of aanbiedingen

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kunnen steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Solid Growth tevens onverwijld na ontvangst van aanvaarding, maar uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes en/of aanbiedingen van Solid Growth moeten worden beschouwd als opdrachten in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek en vormen geen arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat een aanvaarde offerte/aanbieding leidt tot een opdrachtovereenkomst waarbij Solid Growth als opdrachtnemer optreedt en de Wederpartij als opdrachtgever, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie zoals bedoeld in het arbeidsrecht. Hiermee beogen partijen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan en wordt elke schijn van dienstverband vermeden.
 3. Alle offertes en/of aanbiedingen van Solid Growth zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 4. Solid Growth kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is Solid Growth daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Solid Growth anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van Solid Growth.
 2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Solid Growth is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als Solid Growth, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Solid Growth feitelijk begint met de uitvoering.
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Solid Growth aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
 2. Alle door Solid Growth opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief kosten voor externe software die noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot software zoals Zapier, VWO, Klaviyo, HotJar, en andere relevante softwaretools. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van alle licentiekosten of abonnementskosten die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke externe software die nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten. Solid Growth zal de klant informeren over de benodigde software en de geschatte kosten daarvan, voorafgaand aan de aanschaf of het aangaan van een abonnement, om de klant in staat te stellen hierover een geïnformeerde beslissing te nemen.
 3. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 4. De kilometervergoeding bedraagt in 2024 €0.23 per kilometer.
 5. Indien niet uitdrukkelijk een prijs of tarief is overeengekomen, zal de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Solid Growth.
 6. Van alle bijkomende kosten zal Solid Growth tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 7. Indien Solid Growth bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Solid Growth gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 8. In het geval Solid Growth voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 9. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Solid Growth rustende verplichting ingevolge de wet;
 2. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 3. Solid Growth alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
 4. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door Solid Growth naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Solid Growth. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Solid Growth bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Het staat Solid Growth vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden. In geval van vervanging blijft Solid Growth jegens Opdrachtgever onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 4. Solid Growth is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Solid Growth het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Solid Growth niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Tenzij anders overeengekomen is Solid Growth B.V. geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Solid Growth B.V. deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. 

Wijzigingen en meerwerk

 1. Na levering van de Dienst (workshops en trainingen uitgesloten) komt aan de Wederpartij het recht toe op twee herzieningen van de Dienst zonder dat de Wederpartij een aanvullende vergoeding verschuldigd is, tenzij expliciet anders overeengekomen. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen de volgende tarieven.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Solid Growth de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Solid Growth zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Solid Growth de Wederpartij hierover van tevoren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Solid Growth daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Solid Growth proberen te trachten - voorzover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen.
 5. Solid Growth zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Solid Growth kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan Solid Growth of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Solid Growth geen invloed kan uitoefenen en waardoor Solid Growth niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van Solid Growth wordt in ieder geval verstaan: 
 1. Stakingen;
 2. storingen in het verkeer;
 3. overheidsmaatregelen die Solid Growth verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
 4. relletjes, oproer, oorlog;
 5. Verkeersbelemmeringen;
 6. gebrek aan arbeidskrachten;
 7. extreme weersomstandigheden;
 8. Brand;
 9. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
 10. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Solid Growth in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Solid Growth aangewezen bankrekening NL93 RABO 0318 9932 60, tenzij anders overeengekomen.
 2. Solid Growth zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. 
 3. De betaling van eenmalige werkzaamheden dient voldaan te worden vóór aanvang van de werkzaamheden. De specifieke betaaltermijn voor deze eenmalige kosten wordt aangegeven op de factuur of anderszins overeengekomen.
 4. De betalingstermijn van maandelijkse werkzaamheden is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 5. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 6. Solid Growth en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 8. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 9. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 10. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 11. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 12. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Solid Growth recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €500 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 13. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Solid Growth en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Solid Growth onmiddellijk opeisbaar.
 14. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Beëindiging overeenkomst

 1. Overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van drie (3) maanden. Na afloop van deze initiële periode wordt de Overeenkomst automatisch maandelijks verlengd, tenzij door een van de partijen schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
 2. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen, ongeacht de duur van de Overeenkomst.
 3. Na de initiële periode van drie (3) maanden kunnen partijen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.
 4. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst wordt onder 'schriftelijk' ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaan.
 5. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
 1. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
 2. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
 3. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Solid Growth op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Solid Growth de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Solid Growth behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Klachten

 1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.
 2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Solid Growth gemeld te worden.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Solid Growth binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Solid Growth aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij Solid Growth alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 2. Solid Growth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Solid Growth is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Solid Growth kenbaar behoorde te zijn.
 3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de Wederpartij die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
 4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen die het voor Solid Growth onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 5. Indien door Solid Growth of door Solid Growth ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Solid Growth het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 7. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de Wederpartij die gebruikmaken van online trainingen en/of digitale omgevingen van Solid Growth zich houden aan de volgende voorwaarden:
 1. Medewerkers dienen de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen. 
 2. Medewerkers dienen hun wachtwoord strikt geheim te houden. Solid Growth mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt. 
 3. Indien Wederpartij denkt of weet dat een account misbruikt wordt, dient Wederpartij dat zo snel mogelijk te melden bij Solid Growth. Solid Growth zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.

Annulering trainingen / workshops / sessies

 1. Solid Growth is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum of workshopdatum te wijzigen of de Opdracht te annuleren. Solid Growth zal de Wederpartij daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Solid Growth zal voor zover mogelijk een nieuwe training of workshop aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde bedragen door de Wederpartij aan Solid Growth worden geretourneerd.
 2. Annulering van de Opdracht door de Wederpartij is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
 3. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
 1. Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de training of workshop is 50% van de prijs verschuldigd; en
 2. Bij annulering korter dan 5 dagen voor aanvang van de training of workshop is de Wederpartij de volledige prijs verschuldigd.
 1. De kosten die de trainings- of workshoplocatie bij annulering of uitstel aan Solid Growth berekent, worden in rekening gebracht aan de Wederpartij, indien de Wederpartij de uitvoering van een workshop of training annuleert of uitstelt.
 2. De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren, zullen door Solid Growth voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training of workshop. Indien zulks niet mogelijk is, zal dit bedrag door Solid Growth aan de Wederpartij worden geretourneerd.
 3. Bij wangedrag van een persoon of indien een persoon in overtreding is met de gelden orde- en veiligheidsmaatregelen is Solid Growth gerechtigd de betreffende persoon de toegang tot de training of workshop te ontzeggen zonder dat er restitutie van de kosten voor de training of workshop verschuldigd is.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, software, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Solid Growth of diens licentiegevers. 

 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Solid Growth.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen. 

 5. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Solid Growth.
 6. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €5000 per inbreukmakende handeling betalen aan Solid Growth, onverminderd het recht van Solid Growth om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 7. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Solid Growth voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
 8. Al het door Solid Growth ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Solid Growth voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.


Privacy

 1. Solid Growth (de Verwerker) staat ervoor in dat personen die handelen onder zijn gezag de Persoonsgegevens alleen op rechtmatige wijze en in overeenstemming met deze overeenkomst, de AVG en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving zullen verwerken.
 2. Verwerker zal Verantwoordelijke onmiddellijk gedetailleerd op de hoogte stellen van ieder Datalek van welke aard dan ook, die betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens. Verwerker doet dit uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van het Datalek. Verwerker brengt hier geen kosten voor in rekening.
 3. Verwerker zal op verzoek van Verantwoordelijke informatie aan Verantwoordelijke geven over de genomen maatregelen om aan de verplichtingen op grond van de AVG, en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving, deze overeenkomst en de overige instructies van Verantwoordelijke te voldoen.
 4. Verwerker verbindt zich om onder de voorwaarden van deze overeenkomst en in overeenstemming met de AVG en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving de Opdracht uit te voeren voor Verantwoordelijke.
 5. Verantwoordelijke heeft en houdt volledige zeggenschap over de Persoonsgegevens. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze.
 6. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend voor de Opdracht conform de schriftelijke instructies van Verantwoordelijke, in overeenstemming met de door Verantwoordelijke in de bijlage bepaalde doeleinden en middelen en met inachtneming van de door Verantwoordelijke in de bijlage vastgestelde bewaartermijnen.
 7. Verwerker verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Opdracht.
 8. Verwerker schakelt geen Subverwerker in zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke.
 9. Verantwoordelijke geeft bij deze schriftelijk toestemming aan Verwerker om één of meer Subverwerkers in te schakelen bij de verwerking van Persoonsgegevens.
 10. Verwerker legt jegens Subverwerkers dezelfde verplichtingen op als Verantwoordelijke in deze overeenkomst aan Verwerker heeft opgelegd.
 11. Verwerker blijft jegens Verantwoordelijke verantwoordelijk voor de correcte nakoming van deze overeenkomst.
 12. Verwerker informeert Verantwoordelijke op het moment dat Verwerker begint met het delen van Persoonsgegevens aan de Subverwerker.

Aansprakelijkheid

 1. Solid Growth is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Solid Growth, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Solid Growth uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
 2. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Solid Growth aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Solid Growth toegerekend kunnen worden; of
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 1. Solid Growth is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Solid Growth gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 2. Solid Growth is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. Solid Growth is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 4. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Solid Growth voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. Solid Growth is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Solid Growth, de Wederpartij of derden.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Solid Growth gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Solid Growth zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Solid Growth niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Onverminderd het vorengaande is Solid Growth bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Ondanks de bovengenoemde geheimhoudingsverplichtingen, heeft Solid Growth het recht om case studies en berichten over de samenwerking met de Wederpartij te publiceren op haar website en via haar social media kanalen. Deze publicaties kunnen algemene informatie over de uitgevoerde werkzaamheden en de behaalde resultaten bevatten, maar zullen geen vertrouwelijke informatie of details die de privacy of bedrijfsgevoelige informatie van de Wederpartij kunnen schenden, bevatten. Indien de Wederpartij specifieke bezwaren heeft tegen dergelijke publicaties, dienen deze bezwaren schriftelijk en vooraf aan Solid Growth te worden medegedeeld. In het geval van dergelijke bezwaren, zal Solid Growth de betreffende informatie niet publiceren.

Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Solid Growth voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Solid Growth of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of uitgevoerde Opdracht is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Solid Growth,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Vervaltermijn

 1. Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Solid Growth en/of jegens de door Solid Growth eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Solid Growth en/of de door Solid Growth eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Solid Growth te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. Solid Growth is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. 

Nawerking

 1. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden. 

Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Solid Growth geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Solid Growth zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Solid Growth is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Solid Growth en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag.